Podmínky užívání webových stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.iltuopizza.cz je Jan Fořt, IČO: 01640623, se sídlem: Zahradní 203, 334 41 Dobřany (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovateli svědčí všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.iltuopizza.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají výše uvedené stránky. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv informací či údajů na těchto www stránkách s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pakliže nebude stanoveno jinak.

 

Užívání www stránek Uživatelem

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Uživatel se zavazuje, že bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
  • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti www stránek jinak než pro vlastní potřebu.
  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty a do bezpečnosti www stránek.
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání těchto www stránek a jakýmkoli způsobem jim v užití www stránek bránit.
  • zasílat na tyto www stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
  • pokoušet se získat přístup k těmto www stránkám, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
  • šířit na www stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.iltuopizza.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (,,osobní údaje“). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Uživatel poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu tohoto souhlasu, tj. identifikační a adresní údaje týkající se osoby Uživatele byly zpracovány provozovatelem webu za účelem, pro který jsou získávány.

Provozovatel si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k www.iltuopizza.cz odvolat písemným oznámením doručeným na adresu info@iltuopizza.cz.

Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Cookies

„Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Jejich povolení je ověřováno v rámci testování konfigurace před startem aplikace.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

 

Omezení odpovědnosti Provozovatele a právní příslušnost

Provozovatel pravidelně upravuje a kontroluje veškeré informace a údaje uvedené na předmětných www stránkách, aby byly aktuální. Provozovatel však nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého jejich obsahu. Pro úplné a nejaktuálnější informace o specifických produktech, službách a aktivitách Provozovatele kontaktujte prosím vždy zákaznické centrum Provozovatele. Některé z informací publikovaných na stránkách www.iltuopizza.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Kódy třetích stran

Tento web používá kódy od společností Google, které pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.

Google může použít anonymní informace o vaší návštěvě tohoto webu za účelem zlepšení svých produktů a služeb a poskytování reklam na výrobky a služby, které vás mohou zajímat. Pro bližší informace a pro nastavení, zda chcete či nechcete povolit používání těchto informací společností Google, navštivte www.google.com/analytics/.

Závěrečná ustanovení

Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.iltuopizza.cz. Jen Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 16. 10. 2017

V Plzni dne 16. 10. 2017